Javni razpis “Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte 2”

22. avgusta 2017

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavil Javni razpis “Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte”, namenjen spodbujanju raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije.

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati vsaj 100.000,00 EUR in največ 500.000,00 EUR. Intenzivnost pomoči se razlikuje glede na velikost podjetja: do 45 % za mala in mikro podjetja, do 35 % za srednje velika in do 25 % za velika podjetja.

Rok za prvo odpiranje je 26. 9. 2017, sledili bosta še dve odpiranji in sicer 11. 5. 2018 in 24. 9. 2019.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljivi na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov rri2.mgrt@gov.si.

Podporo pri pripravi vloge nudimo tudi sodelavci Centra za inovativnost in razvoj, prek kontakta: jana@rra-zk.si, 05 721 22 48.